Περιεχόμενα καταστατικού

Άρθρο 1ο

Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών - Αμφίδωρον” και με το διακριτικό τίτλο “Αμφίδωρον”, αποκαλούμενο εφεξής “Σωματείο”. Ο αγγλικός του τίτλος θα είναι “Greek association for adoptive families - Amfidoron”, και με διακριτικό τίτλο “Amfidoron”. Έδρα του Σωματείου είναι ο δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης. Αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας, μπορεί να γίνει και με απόφαση του Δ.Σ. χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., εφόσον όμως η νέα έδρα θα είναι εντός του νομού Θεσσαλονίκης.

ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

Άρθρο 2ο

Γενικοί σκοποί

Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικό. Οι γενικοί σκοποί του είναι:
1. Η προώθηση και διάδοση του θεσμού της υιοθεσίας και η ενημέρωση του κόσμου για θέματα που αφορούν το θεσμό της υιοθεσίας, με κάθε διαφανή και νόμιμο τρόπο
2. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των θετών οικογενειών και του δικαιώματος των ατόμων στην υιοθεσία
3. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι ελεύθερα για υιοθεσία, αλλά είναι σε αδύναμη θέση λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή άλλων παραγόντων
4. Η παροχή συμβουλευτικής για θέματα που αφορούν την υιοθεσία
5. Η υποστήριξη των συμφερόντων των θετών οικογενειών σε νομοθετικές διαδικασίες
6. Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και η ενεργός δράση του Σωματείου σε κάθε είδους θέματα που αφορούν το θεσμό της υιοθεσίας

Άρθρο 3ο

Ειδικοί σκοποί

Οι ειδικοί σκοποί του Σωματείου είναι:
1. Η εξέλιξη, η ανάπτυξη και η διάδοση του θεσμού της υιοθεσίας
2. Η παροχή ενημέρωσης για θέματα που αφορούν:
i. την τρέχουσα νομοθεσία σχετικά με το θεσμό της υιοθεσίας
ii. τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας υιοθεσίας
iii. τις νομοθετικές και άλλες εξελίξεις σχετικά με το θεσμό της υιοθεσίας
iv. και γενικά κάθε θέμα που σχετίζεται με την υιοθεσία
3. Η παροχή συμβουλευτικής:
i. σε άτομα που σκοπεύουν να υιοθετήσουν
ii. σε θετούς γονείς ή θετούς συγγενείς
iii. σε υιοθετημένα άτομα
4. Η μείωση της παραπληροφόρησης για θέματα που αφορούν το θεσμό, η οποία δημιουργεί λανθασμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις, δίνει εσφαλμένη εικόνα για το θεσμό και εμποδίζει την ανάπτυξη και διάδοσή του
5. Η υποστήριξη του θεσμού της υιοθεσίας με νόμιμες διαδικασίες, όταν αυτός αδικείται από ενέργειες τρίτων
6. Η εκπροσώπηση των συμφερόντων των θετών οικογενειών σε νομοθετικές διαδικασίες, στα πλαίσια μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς
7. Η μείωση του αριθμού των παιδιών που στερούνται οικογένειας
8. Και γενικά η κάθε είδους προσπάθεια του Σωματείου για την βελτίωση της νομοθεσίας, των συνθηκών ή των διαδικασιών που σχετίζονται με την υιοθεσία

Άρθρο 4ο

Μέσα

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων του, επιτυγχάνεται με:
1. Τη συνεργασία προσώπων με κοινούς προβληματισμούς, ανάγκες, στόχους, σύμφωνα με αυτούς του Σωματείου.
2. Την συνεργασία με ειδικούς για την στήριξη, την παροχή βοήθειας ή συμβουλευτικής σε θετές οικογένειες, αλλά και γενικώς κάθε είδους συνεργασία με ειδικούς για θέματα που αφορούν την υιοθεσία
3. Την έκδοση και δημοσίευση έντυπου ή άλλου υλικού
4. Την ίδρυση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης
5. Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με επιστημονικά, εκπαιδευτικά, ανθρωπιστικά σωματεία, οργανώσεις, πανεπιστήμια, ιδρύματα και κάθε είδους φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
6. Την διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων με στόχο την επαφή των θετών οικογενειών μεταξύ τους ή με ειδικούς για την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους
7. Την διοργάνωση διεθνών και τοπικών συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με ειδικούς για την ενημέρωση του κοινού
8. Την διοργάνωση συναυλιών, παζαριών και άλλων εκδηλώσεων με σκοπό την απόκτηση εσόδων για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου
9. Την συνεργασία του Σωματείου με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μπορεί να προβάλλει τις δράσεις, τους στόχους ή τις θέσεις του Σωματείου
10. Την εκπόνηση μελετών και ερευνών με πρωτοβουλία του Σωματείου ή τη ενεργό συμμετοχή του Σωματείου σε επιστημονικές έρευνες που οργανώνονται από τρίτους
11. Την ενεργό συμμετοχή του Σωματείου σε νομοθετικές και κοινωνικοπολιτικές επιτροπές
12. Τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας που θα αποτελεί εργαλείο για την ενημέρωση των μελών και τη διεξαγωγή των διάφορων διαδικασιών του Σωματείου, αλλά ταυτόχρονα και μέσο για τη διάδοση των ιδεών και των δράσεων του Σωματείου στο ευρύτερο κοινό μέσω του διαδικτύου.
13. Γενικά, την χρήση οποιουδήποτε νόμιμου μέσου, το οποίο κρίνεται από το Σωματείο ως πρόσφορο για την πραγματοποίηση των σκοπών του ή των δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτούς

ΜΕΛΗ

Άρθρο 5ο

Ιδιότητα μέλους

1. Η ιδιότητα μέλους θα είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε συγκεντρώνει τις σύμφωνα με το παρόν καταστατικό σύννομες προϋποθέσεις, ενδιαφέρεται για τους στόχους του Σωματείου, είναι πρόθυμος να συμμορφωθεί με τους όρους που εκτίθενται στο καταστατικό και να υποστηρίξει τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου.
2. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:
i. Ιδρυτικά
ii. Τακτικά
iii. Υποστηρικτικά
iv. Επίτιμα
3. Ως ιδρυτικά ορίζονται τα μέλη που υπογράφουν το παρόν Καταστατικό, εφόσον δεν έχουν αποβληθεί ή αποχωρήσει οικειοθελώς ποτέ από το Σωματείο. Η ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους δεν διατηρείται στην περίπτωση επανεγγραφής.
4. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι είναι θετοί γονείς ή υιοθετημένα άτομα, μετά από την επίδειξη αποδεικτικού εγγράφου σε τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Δ.Σ.
5. Ως υποστηρικτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι δεν έχουν κάποια από τις ιδιότητες της προηγούμενης παραγράφου
6. Ένα υποστηρικτικό μέλος μπορεί να μετατραπεί σε τακτικό μετά την εγγραφή του, εφόσον αποκτήσει κάποια από τις ιδιότητες που ορίζονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου και κατά τη διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
7. Οι προϋποθέσεις εγγραφής για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Σωματείου είναι οι εξής:
i. Να είναι άνω των 18 ετών
ii. Να έχει ενημερωθεί για το Καταστατικό και να έχει εγγράφως αποδεχθεί τους όρους του
iii. Να δηλώσει εγγράφως την παραίτησή του από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση κατά του Σωματείου
iv. Να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
v. Να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή
8. Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ή συντελούν αποδεδειγμένα με οποιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή του θεσμού της υιοθεσίας

Άρθρο 6ο

Κωλύματα - Αποκλεισμοί - Ποινές - Αποβολή

1. Δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής
2. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος έχει αναληθώς δηλώσει ότι πληρεί κάποια από τις προϋποθέσεις εγγραφής, αποβάλλεται από το Σωματείο.
3. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος:
i. Δεν τηρεί τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του προς το Σωματείο
ii. Αντιτίθεται και υποσκάπτει τους επιδιωκόμενους σκοπούς και την εν γένει δράση του Σωματείου
iii. Δεν ακολουθεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. ή της Επιτροπής Γενικής Εποπτείας (Ε.Γ.Ε.) ή εμποδίζει την εκτέλεσή αυτών των αποφάσεων
iv. Έχει διαγωγή που είναι αποδεδειγμένα ασυμβίβαστη με την υπόσταση και τις αρχές του Σωματείου
τότε το μέλος αυτό αποβάλλεται από το Σωματείο.
4. Για την αποβολή οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ., της Ε.Γ.Ε. ή του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
i. Το μέλος καλείται στη Γ.Σ., με πρόσκληση που αποστέλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη σύγκλισή της, για να απαντήσει στους αποδιδόμενους λόγους αποβολής.
ii. Μετά την απόδοση εξηγήσεων, η Γ.Σ. αποφασίζει για την αποβολή ή μη του συγκεκριμένου μέλους. Το μέλος αυτό δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική ψηφοφορία.
iii. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας στις οποίες το μέλος δεν είναι δυνατό να προσέλθει στη Γ.Σ., μπορεί να αποστείλει με συστημένη επιστολή τις εξηγήσεις του με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. νομικό εκπρόσωπο, που θα παρίσταται στη συγκεκριμένη Γ.Σ.
iv. Εάν το μέλος ούτε προσέλθει στη Γ.Σ. για να δώσει εξηγήσεις ούτε τις αποστείλει εγγράφως, τότε η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ψηφοφορία ερήμην.
5. Για την αποβολή των μη ενήμερων ταμειακά μελών δεν απαιτείται ψηφοφορία και η αποβολή τους επέρχεται αυτοδικαίως, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 7.
6. Η αποβολή μελών του Σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
7. Την περί αποβολής απόφαση κοινοποιεί το Δ.Σ. με συστημένη επιστολή προς το ενδιαφερόμενο μέλος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από τη λήψη της.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών

1. Η ιδιότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται
2. Τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα να τηρούν το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και της Ε.Γ.Ε.
3. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου.
4. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν κομματική δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Σωματείου.
5. Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά τις εισφορές που προβλέπονται από το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου. Συγκεκριμένα, κατά την εγγραφή του, κάθε μέλος οφείλει να καταβάλει:
i. Το ποσό της εγγραφής και
ii. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής για το τρέχον έτος
Μετά την εγγραφή, τα μέλη υποχρεώνονται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους για κάθε νέο ημερολογιακό έτος, από την έναρξη του νέου έτους, ήτοι από την πρώτη Ιανουαρίου (1/1), και έως την τριακοστή πρώτη Μαρτίου (31/3). Από την πρώτη Ιανουαρίου (1/1) και μέχρι την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τα μέλη θεωρούνται ταμειακά μη ενήμερα. Στην περίπτωση μη καταβολής και πέραν της 31ης Μαρτίου, τα μέλη αποβάλλονται αυτοδικαίως την πρώτη Απριλίου (1/4) του τρέχοντος έτους και η αποβολή καταχωρείται από τον Γ. Γραμματέα στο Μητρώο του Σωματείου.
6. Όλα τα μέλη του Σωματείου μπορούν να παρευρίσκονται στις Γ.Σ., να μετέχουν με δικαίωμα λόγου και να εκφέρουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα.
7. Τα μέλη που δεν ανήκουν στο Δ.Σ. μπορούν εάν το επιθυμούν να παρίστανται στις συνελεύσεις του Δ.Σ., αλλά χωρίς το δικαίωμα του λόγου και της γνώμης.
8. Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες, από την ημερομηνία έναρξης του Σωματείου.
9. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες, μετά από την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.
10. Τα υποστηρικτικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, ούτε και δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες, παρά μόνο το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη της Ε.Γ.Ε., μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.
11. Τα επίτιμα μέλη:
i. Δεν εγγράφονται, αλλά ανακηρύσσονται
ii. Δεν έχουν υποχρέωση να πληρώνουν ετήσια συνδρομή
iii. Δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται
iv. Μπορούν να παρίστανται στις Γ.Σ. και να διατυπώνουν απόψεις, χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου
12. Δικαίωμα ψήφου καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακά ενήμερα.
13. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει-παραιτηθεί από το Σωματείο, με έγγραφη δήλωσή του στο Δ.Σ. και μόνο αφού έχει πρώτα τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντι του Σωματείου. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους (έως 30/9) και ισχύει για το τέλος του (από 1/1).
14. Δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή μέλους, εκτός από τις περιπτώσεις:
i. Μελών που αποχώρησαν από το Σωματείο έπειτα από αίτησή τους
ii. Μελών που αποβλήθηκαν λόγω μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής.
Το δικαίωμα επανεγγραφής και στις δύο περιπτώσεις ασκείται οποτεδήποτε, με τη συνήθη διαδικασία εγγραφής κάθε νέου μέλους.
15. Τα διαγραφέντα/απερχόμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής των πάσης φύσεως εισφορών ή δωρεών τους
16. Κάθε φθορά ή απώλεια υλικού ή εξοπλισμού του Σωματείου βαρύνει αποκλειστικά το μέλος που την προκάλεσε. Ο τρόπος και ο χρόνος αποκατάστασης της ζημίας, αποφασίζεται από το Δ.Σ.
17. Όλα τα μέλη ευθύνονται προσωπικά για την ψευδή δήλωση στοιχείων σχετικά με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εγγραφής τους
18. Τα μέλη οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Σωματείου, ώστε να παρακολουθούν τις σχετικές με αυτό ανακοινώσεις (ημερομηνίες, προθεσμίες, αποφάσεις, κλπ)
19. Όλα τα μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν στο Σωματείο με έγγραφο τις τυχόν μεταβολές των στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail).

Άρθρο 8ο

Ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής

1. Το ποσό εγγραφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.
2. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.
3. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοστούν έπειτα από απόφαση της Γ.Σ. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά τις εγγραφές και τις συνδρομές που έπονται της απόφασης

ΠΟΡΟΙ - ΕΞΟΔΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 9ο

Πόροι

Πόρους του Σωματείου αποτελούν:
1. Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών
2. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών
3. Οι χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες.
4. Τα έσοδα από πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, εκδόσεις, διαφημίσεις, υπηρεσίες που παρέχει το Σωματείο σε μέλη και τρίτους και από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα
5. Τα εισοδήματα από την διαχείριση της περιουσίας του και οι τόκοι του κεφαλαίου
6. Κάθε οικονομική ενίσχυση του Σωματείου, από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ενίσχυση αυτή δύναται να συνδέεται με την ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων ποικίλης μορφής.

Άρθρο 10ο

Διαχείριση πόρων και κεφαλαίου

Οι διαχείριση των πόρων και του κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Το Δ.Σ. δύναται να καλύπτει τυχόν λειτουργικά, πάγια ή έκτακτα έξοδα του Σωματείου, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του, χωρίς απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 11ο

Έξοδα - Αποζημιώσεις

1. Το Σωματείο δεν φέρει καμία ευθύνη για ατύχημα ή απώλεια οποιασδήποτε μορφής δυνάμενη να εμφανιστεί σε μέλος είτε μη μέλος, σε οποιαδήποτε συνάντηση ή δραστηριότητα του Σωματείου
2. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής είναι δυνατόν να χορηγηθούν σε άτομα για τις ανάγκες εκπροσώπησης, νομικής υπεράσπισης ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που αφορά αποκλειστικά τους στόχους ή την προβολή του Σωματείου, με διαδικασία που ελέγχεται και διεκπεραιώνεται αποκλειστικά από τα αποφασιστικά όργανα του Σωματείου (κράτηση / εξόφληση ξενοδοχείου, έκδοση εισιτηρίου, κλπ). Η σχετική απόφαση εφόσον η δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ λαμβάνεται από το Δ.Σ., ενώ κάθε δαπάνη που το ξεπερνά αποφασίζεται από τη Γ.Σ. Το όριο του ανωτέρω ποσού δύναται να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γ.Σ.
3. Προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου, η Γ.Σ. δύναται να προβαίνει στην πρόσληψη προσώπων με σύμβαση έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η διάρκεια της οποίας καθώς και οι όροι της θα ορίζονται από τη Γ.Σ.
4. Αποκλειστικά για τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Σωματείου που χρίζουν άμεσης επίλυσης, η οποία δεν αφήνει χρονικό περιθώριο σύγκλισης Γ.Σ., την απόφαση για την ανάθεση εργασίας με σχέση παροχής υπηρεσιών, μπορεί να την λαμβάνει το Δ.Σ.

Άρθρο 12ο

Ιδιότητες και δημοσιεύσεις

1. Όλα τα αγαθά (αρχεία, δημοσιεύσεις, βιβλιοθήκη, εξοπλισμός, κ.α.) που αποκτιούνται, αναπτύσσονται ή δημιουργούνται προς όφελος του Σωματείου, θα περιέλθουν στην κυριότητα του Σωματείου, θα είναι προσβάσιμα στα μέλη για το όφελος και τη χρήση τους και δεν δύναται να μεταφερθούν ή να αναπαραχθούν προς χρήση εκτός των αναγκών του Σωματείου.
2. Το Σωματείο θα διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ορισμένα πεδία της οποίας θα βρίσκονται σε μια ασφαλισμένη περιοχή με κωδικούς πρόσβασης για την αποκλειστική χρήση των μελών. Τα μέλη οφείλουν να σεβαστούν αυτή την ασφάλεια και να προστατεύσουν την ακεραιότητα του κωδικού πρόσβασής τους.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 13ο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που το αφορά.
2. Η Γενική Συνέλευση:
i. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Γ.Ε.
ii. Εγκρίνει ή απορρίπτει σε δεύτερο βαθμό την εγγραφή μελών
iii. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό απολογισμό και την ετήσια έκθεση του Δ.Σ.
iv. Εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό
v. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού
vi. Αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου
3. Η Γ.Σ. για να βρίσκεται σε απαρτία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια ώρα την επόμενη μέρα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός παρευρισκομένων μελών. Για τον λόγο αυτό, οι Γ.Σ. θα γίνονται ημέρα Σάββατο, ώστε σε περίπτωση αναβολής να είναι και η επόμενη ημέρα αργία.
4. Όλες οι ψηφοφορίες των Γ.Σ. είναι μυστικές και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται νέα ψηφοφορία ανάμεσα στις προτάσεις που ισοψήφησαν και η ψήφος κάθε μέλους επιτρέπεται να περιλαμβάνει μόνο μία επιλογή.
5. Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν στις ψηφοφορίες των Γ.Σ. μπορούν να ψηφίσουν αποστέλλοντας εγκαίρως και αποκλειστικά με τη μέθοδο της ταχυμεταφοράς (courier) στον ορισμένο από το Δ.Σ. νομικό εκπρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ρητά την πρόθεση ψήφου τους για κάθε ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένων και των αρχαιρεσιών.
Για να θεωρείται εμπρόθεσμη μια επιστολή, θα πρέπει:
i. να έχει ημερομηνία αποστολής τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. (Δευτέρα) και
ii. να έχει ημερομηνία παραλαβής τουλάχιστον μία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. (Παρασκευή)
Το κόστος της αποστολής βαρύνει αποκλειστικά το μέλος που αδυνατεί να παρευρεθεί στη Γ.Σ. Οι εκπρόθεσμες επιστολές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν υπόψη. Οι επιστολές αυτές θα σφραγίζονται από τον νομικό εκπρόσωπο με την ένδειξη “Παρελήφθη εκπρόθεσμα” χωρίς να ανοιχθούν και θα αποθηκεύονται μαζί με το αποδεικτικό αποστολής και παραλαβής τους που αποδεικνύει την εκπρόθεσμη ημερομηνία.
Αναβολή, παράταση ή ακύρωση ψηφοφορίας λόγω καθυστέρησης δηλώσεων δεν επιτρέπεται.
6. Η μυστικότητα της ψηφοφορίας ισχύει και για την περίπτωση του προηγούμενου άρθρου και το περιεχόμενο των δηλώσεων το γνωρίζει αποκλειστικά και μόνο ο νομικός εκπρόσωπος που παρίσταται και η Εφορευτική Επιτροπή, οι οποίοι και θα κάνουν την συνολική καταμέτρηση.
7. Η Γ.Σ. συγκαλείται σε συνεδρίαση:
i. Τακτικά, ανά έτος
ii. Έκτακτα, όταν αποφασιστεί από το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί με αίτηση προς το Δ.Σ. από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου.
8. Τα θέματα των Γ.Σ. (ημερήσια διάταξη) καθορίζονται από το Δ.Σ., επιπροσθέτως όμως μπορούν να προστεθούν και νέα θέματα εάν ζητηθούν με αίτηση προς το Δ.Σ. από το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης, δεν μπορούν να τεθούν προς ψηφοφορία.
9. Οι ψηφοφορίες που αφορούν αποβολές μελών στις Γ.Σ. προηγούνται χρονικά από οποιαδήποτε άλλη ψηφοφορία.
10. Οι Γ.Σ. θα ηχογραφούνται και θα κρατούνται σε αρχείο.

Άρθρο 14ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Δ.Σ., το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. και αποτελείται από τους:
i. Πρόεδρο
ii. Αντιπρόεδρο
iii. Γενικό Γραμματέα
iv. Ταμία
v. Επιμελητή
2. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω:
i. Η δυνατότητα αξιοποίησης των μέσων για την επίτευξη των στόχων
ii. Ο ορισμός νομικού εκπροσώπου
iii. Η επιλογή των υπευθύνων για την ίδρυση και αρχική λειτουργία των κατά τόπους παραρτημάτων
3. Μετά τις αρχαιρεσίες, το Δ.Σ. συγκαλείται σε συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ανατεθούν τα ως άνω αξιώματα. Έπειτα, με σειρά πλειοψηφίας, το κάθε μέλος επιλέγει κατά βούληση το αξίωμα που θέλει μέχρι να ανατεθούν όλα τα αξιώματα.
4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Αρχίζει από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ.
5. Το Δ.Σ. μπορεί να πραγματοποιήσει συνεδριάσεις χωριστές από τις Γ.Σ., με ή χωρίς την παρουσία των μελών. Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση:
i. τακτικά, μια φορά κάθε ένα (1) μήνα
ii. έκτακτα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, της Ε.Γ.Ε. ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τριών (3) μελών του Δ.Σ.
6. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα γίνονται όπου μπορούν να παρευρεθούν τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. Η συμμετοχή των μελών που αδυνατούν να παρευρεθούν λόγω μεγάλης απόστασης (άλλη πόλη) μπορεί να γίνεται και με χρήση τηλεπικοινωνίας (ανοιχτή τηλεφωνική ακρόαση, τηλεδιάσκεψη, κλπ).
7. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. θα λαμβάνονται κατόπιν λεκτικής ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν σε αυτή. Σε περίπτωση ισοψηφίας λόγω απουσιών, μετρά διπλά η ψήφος του Προέδρου και αν αυτός απουσιάζει, του Αντιπροέδρου.
8. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, όταν όμως αντιπροσωπεύει μέλη που λείπουν μπορεί να έχει δικαίωμα για περισσότερες ψήφους εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα).
9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα ηχογραφούνται και θα κρατούνται σε αρχείο.
10. Μέλος του Δ.Σ. που επιθυμεί να παραιτηθεί οφείλει να κάνει γνωστή την επιθυμία του εγγράφως και η παραίτησή του θα ισχύσει ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης παραίτησης. Αυτοδίκαιη θεωρείται η παραίτηση αν το οποιοδήποτε μέλος απουσιάσει πέντε (5) συνεχείς φορές από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Και στις δύο (2) παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται ως τακτικό μέλος του Δ.Σ το πρώτο διαθέσιμο αναπληρωματικό και επιλέγονται εκ νέου τα αξιώματα με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου.

Άρθρο 15ο

Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ.

1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.:
i. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής
ii. Εκπροσωπεί το Σωματείο στα ΜΜΕ για θέματα που το αφορούν
iii. Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
iv. Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το Σωματείο
v. Επιβλέπει την οικονομική διαχείριση που διεξάγεται από τον Ταμία
vi. Δίνει εντολή για όποια δαπάνη μετά από απόφαση του Δ.Σ.
vii. Φροντίζει γενικώς για την προαγωγή και την ανάπτυξη του Σωματείου
viii. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του
2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
i. Βοηθά τον Πρόεδρο για την πραγματοποίηση του έργου
ii. Αναλαμβάνει την εξεύρεση χορηγών και συνεργάζεται μαζί τους
iii. Είναι υπεύθυνος διοργάνωσης των εκδηλώσεων του Σωματείου
iv. Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και την αποστολή ενημερωτικών ή διαφημιστικών Δελτίων Τύπου, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα κοινοποιεί στον Γ. Γραμματέα
v. Επιβλέπει την οικονομική διαχείριση που διεξάγεται από τον Ταμία
vi. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.
vii. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο
3. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
i. Είναι ο εισηγητής και ο εκτελεστής όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
ii. Τηρεί όλα τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου
iii. Είναι υπεύθυνος για το πρωτόκολλο
iv. Ενημερώνει τα βιβλία του Σωματείου πλην αυτών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση
v. Κρατάει τα πρακτικά στις συνελεύσεις του Δ.Σ. και στις Γ.Σ.
vi. Επιμελείται της αρχειοθέτησης
vii. Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο και κοινοποιεί στα μέλη του Δ.Σ. την αλληλογραφία που τους αφορά
viii. Παραλαμβάνει τις κάθε είδους αιτήσεις των μελών και τις προωθεί αναλόγως
ix. Ενημερώνει τα μέλη σχετικά με:
1. την επικείμενη λήξη της προθεσμίας καταβολής των συνδρομών τους
2. την κλήση τους σε απολογία
3. την αποβολή τους
x. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Ταμίας
4. Ο ΤΑΜΙΑΣ:
i. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου
ii. Παρακολουθεί τον χώρο στέγασης του Σωματείου στην πόλη που αυτό εδρεύει και τις ανάγκες του
iii. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ανάγκες του Σωματείου σε υλικά αγαθά
iv. Αναλαμβάνει την αγορά, προμήθεια και την καλή συντήρηση κάθε υλικού αγαθού του Σωματείου (εξοπλισμό, έντυπο υλικό, κλπ) μετά από απόφαση του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την παράδοση και την παραλαβή τους
v. Ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ.
vi. Ενημερώνει όλα τα βιβλία και τα αρχεία που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και την περιουσία του Σωματείου
vii. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών
viii. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα
5. Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ:
i. Επιμελείται την ιστοσελίδα του Σωματείου
ii. Επιμελείται και εκτελεί τυχόν ειδικά καθήκοντα που προκύπτουν έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ.
iii. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα υπογραφής επιταγών του λογαριασμού του Σωματείου μετά από αίτηση του Ταμία.

Άρθρο 16ο

Επιτροπή Γενικής Εποπτείας

1. Η Επιτροπή Γενικής Εποπτείας (Ε.Γ.Ε.) είναι τριμελής
2. Σε περίπτωση διαφωνίας στο εσωτερικό του Σωματείου, η οποία δεν επιλύεται με βάση όσα ορίζονται στο παρόν καταστατικό ή στον Εσωτερικό Κανονισμό, τη λύση καλείται να δώσει ο νομικός εκπρόσωπος. Στις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του νομικού εκπροσώπου, συγκαλείται η Ε.Γ.Ε. και δίνει τη λύση, η οποία είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους.
3. Η Ε.Γ.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγμή, υποχρεούται δε τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο να προβαίνει παρουσία λογιστή σε έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και να υποβάλει τις έγγραφες εκθέσεις στην επόμενη Γ.Σ.
4. Επίσης η Ε.Γ.Ε. επιλαμβάνεται θεμάτων εξαπάτησης και πάσης φύσεως κακόβουλων ενεργειών κατόπιν έγγραφης καταγγελίας μέλους του Σωματείου και κατά την κρίση της δύναται να συγκαλέσει τα εμπλεκόμενα μέλη σε απολογία καθώς να προτείνει προς ψήφιση στη Γ.Σ. την αποβολή τους.
5. Η Ε.Γ.Ε. υποχρεούται να ζητήσει σύγκλιση της Γ.Σ. εάν διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες, εφόσον ενημερωθεί πρώτα εγγράφως το Δ.Σ.
6. Η θητεία της είναι εικοσιτετράμηνη (24) και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία.
7. Η Ε.Γ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη.

Άρθρο 17ο

Αρχαιρεσίες

1. Το Δ.Σ. του Σωματείου, επικείμενης της λήξης της θητείας του, συγκαλεί Γ.Σ. με θέμα ημερήσιας διάταξης την διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και της νέας Ε.Γ.Ε.
2. Κατά τις Αρχαιρεσίες, η ψηφοφορία για ανάδειξη του Δ.Σ., προηγείται χρονικά της ψηφοφορίας για ανάδειξη της Ε.Γ.Ε.
3. Η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή μεταξύ των παρευρισκομένων μελών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο και στις έκτακτες Γ.Σ. που συγκαλούνται σε περίπτωση απόρριψης
i. του απολογισμού πεπραγμένων του Δ.Σ.
ii. του οικονομικού απολογισμού
iii. της εκθέσεως της Ε.Γ.Ε.
iv. ή σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. φτάσει κάτω από τα 2/3
4. Η διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σωματείου και με την πρόσκληση αυτή γνωστοποιείται η ακριβής ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία των Αρχαιρεσιών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους.
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών. Υπεύθυνος για τη συλλογή των υποψηφιοτήτων είναι ο Γενικός Γραμματέας. Τα μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν στις Αρχαιρεσίες και επιθυμούν να είναι υποψήφια θα πρέπει να στείλουν ξεχωριστά μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν τη σειρά προτίμησης εκλογής των αξιωμάτων. Στην αντίθετη περίπτωση θα τους ανατίθεται το αξίωμα που δεν καλύφθηκε από τις υπόλοιπες υποψηφιότητες και σε περίπτωση περισσοτέρων ακάλυπτων αξιωμάτων, η ανάθεση γίνεται με κλήρο, παρουσία του νομικού εκπροσώπου. Για την εγκυρότητα των επιστολών ισχύουν όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του Άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.
6. Κατά τις πρώτες Αρχαιρεσίες μετά την ίδρυση του Σωματείου, και μόνο για αυτές, υποψήφια για μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Γ.Ε. είναι όλα τα ιδρυτικά μέλη ανεξαιρέτως, χωρίς να απαιτείται δήλωση υποψηφιότητας. Για τις επόμενες, οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα αφορούν αποκλειστικά είτε την υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. είτε για μέλος της Ε.Γ.Ε. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος εσφαλμένα στείλει υποψηφιότητα και για τα δύο, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η υποψηφιότητα για Δ.Σ.
7. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Σωματείου, καθώς και τα στοιχεία του νομικού εκπροσώπου που θα παραλαμβάνει τις δηλώσεις με τις ψήφους όσων δεν μπορούν να παρευρεθούν.
8. Κάθε μέλος θα μπορεί να ψηφίσει όσους από τους υποψήφιους επιθυμεί.
9. Εάν οι υποψηφιότητες για μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Γ.Ε. δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων/αξιωμάτων, τότε αυτομάτως θα θεωρούνται υποψήφια και τα μέλη του τρέχοντος Δ.Σ. ή της τρέχουσας Ε.Γ.Ε. αντιστοίχως. Γι' αυτό και στην περίπτωση που κάποιο μέλος κληθεί να είναι εκ νέου υποψήφιο, ενώ έχει δηλώσει υποψηφιότητα για διαφορετικό Σώμα, αναγκαστικά θα θεωρηθεί υποψήφιο για μέλος της Ε.Γ.Ε., όποια κι αν ήταν η προτίμησή του ή η προηγούμενη θητεία του. Στην μοναδική περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των υποψηφιοτήτων για την εκλογή πενταμελούς Δ.Σ., δύναται να εκλεγεί και να συσταθεί τριμελές Δ.Σ. με τα αξιώματα να διαμορφώνονται ως εξής:
i. Πρόεδρος
ii. Αντιπρόεδρος - Ταμίας
iii. Γενικός Γραμματέας - Επιμελητής
με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών του να παραμένουν ως έχουν και τις αναπληρώσεις να μπορούν να διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Σωματείου.
10. Οι συμμετέχοντες που δεν συγκέντρωσαν ικανό αριθμό ψήφων ώστε να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ., ορίζονται ως αναπληρωματικοί. Για τους αναπληρωματικούς ισχύει σειρά προτεραιότητας ανάλογα με των αριθμό των ψήφων που έλαβαν.
11. Η Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα και οι σχετικές αποφάσεις της είναι τελεσίδικες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Σωματείου.

Άρθρο 18ο

Παράδοση Διοίκησης

1. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. και μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών, γίνεται η παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταμείου και του υλικού του Σωματείου.
2. Εφόσον υπάρχουν θέματα και επιδιώξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι δυνατό με απόφαση του νέου Δ.Σ. να παραταθεί η παραμονή δύο (2) μελών του προηγούμενου Δ.Σ. για διάστημα ενός (1) μήνα από την παράδοση της Διοίκησης, τα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του νέου Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου και γνώμης.

Άρθρο 19ο

Παραρτήματα

Το Σωματείο έχει δικαίωμα να δημιουργήσει παραρτήματα όπως ορίζεται από τον Νόμο, όπου και όποτε εκτιμηθεί ότι είναι αναγκαίο και για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ στη Γ.Σ.

Άρθρο 20ο

Τήρηση Βιβλίων

Το Σωματείο τηρεί όλα τα βιβλία που απαιτούνται από το νόμο και ειδικότερα:
i. Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
ii. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων
iii. Βιβλίο μητρώου μελών
iv. Βιβλίο ταμείου (Εισόδων - Εξόδων), στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές
v. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
vi. Τριπλότυπα μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών

Άρθρο 21ο

Διάλυση Σωματείου

1. Το Σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνο εάν:
i. Τα μέλη μειωθούν σε λιγότερο από δέκα (10)
ii. Αποφασιστεί από το Δ.Σ. ή ζητηθεί από τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου και εφόσον αυτό εγκριθεί από τη Γ.Σ. με απαρτία τουλάχιστον του ενός δεύτερου (1/2) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
iii. Συντρέχουν οι λόγοι που τυχόν ορίζει ο Νόμος
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η Γ.Σ. που θα αποφασίσει τη λύση του Σωματείου, θα ορίσει το που θα περιέλθουν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Άρθρο 22ο

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Νομοθεσίας και του Α.Κ.
2. Τροποποίηση του Καταστατικού ή συγχώνευση του Σωματείου μπορεί να επέλθει εφόσον αποφασιστεί από το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου και μόνο κατόπιν έγκρισης από της Γ.Σ., με απαρτία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

Άρθρο 23ο

Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάσσεται από το Δ.Σ. και εισηγείται στη Γ.Σ. προς συζήτηση και ψήφιση.
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου. Μέχρι την ψήφισή του και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να ρυθμίζει όσα από τα θέματα κρίνει ότι χρήζουν αντιμετώπισης για την αποτελεσματική λειτουργία του Σωματείου.

Άρθρο 24ο

Έμβλημα - Σφραγίδα

1. Το έμβλημα - σήμα - λογότυπο του Σωματείου αποτελείται από έναν σκούρο κύκλο που στο κάτω μέρος του απεικονίζει δύο άσπρες φιγούρες (ενός παιδιού και ενός γονέα) που ακουμπούν τα κεφάλια τους, έχουν ενωμένα τα χέρια τους και στο ύψος της καρδιάς κάθε φιγούρας εμφανίζεται μια καρδιά. Στο πάνω μέρος του κύκλου βρίσκεται γραμμένη η λέξη Αμφίδωρον με γραμματοσειρά PF Kids Pro Grade 5.
2. Η σφραγίδα του Σωματείου φέρει περιμετρικά την επωνυμία του Σωματείου και στο κέντρο της το λογότυπο του Σωματείου.

Άρθρο 25ο

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

1. Ως μέλη της προσωρινής τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής, ορίστηκαν οι:
i. Βλιώρα Ευαγγελία του Ιωάννη
ii. Ζαβερδινού Βασιλική του Γεωργίου
iii. Μακρή Ελισάβετ - Νικολέτα του Αθανασίου
2. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα να υποβάλλει στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το παρόν Καταστατικό για έγκριση και γενικά να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την ίδρυση του Σωματείου και τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου.
3. Ειδικότερα, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μπορεί:
i. Να ρυθμίζει θέματα που αφορούν τον εσωτερικό κανονισμό και την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης του Σωματείου
ii. Να συγκεντρώνει και να διαχειρίζεται τα χρήματα του Σωματείου μέχρι την πρώτη Γ.Σ.

Άρθρο 26ο

Παρόν καταστατικό

1. Τα παρόν καταστατικό περιέχει είκοσι έξι (26) άρθρα.
2. Εγκρίθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από τους ιδρυτές του και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
3. Η σειρά των ονομάτων της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και των ιδρυτικών μελών είναι αλφαβητική και δεν υποδηλώνει καμία ιεραρχία